.
www.iranianwa.com
Resume Writing Workshop
خانه فرهنگ ایران برگزار می کند
 
خانه فرهنگ ايران استرالياي غربي بدينوسيله از جناب آقاي ناصحي براي برگزاري موفق اولين كارگاه آموزشي رزومه نويسي تقدير مي نمايد. نظر به رضايت و ديد مثبت شركت كنندگان اولين كارگاه رزومه نويسي خانه فرهنگ ايران استرالياي غربي در نظر دارد اين كارگاه را مجددا برگزار نمايد. تاريخ احتمالي برگزاري كارگاه رزومه نويسي نهم سپتامبر خواهد بود. برگزاري كارگاه فوق منوط به ثبت نام حداقل ده نفر شركت كننده و هزينه ثبت نام سي دلار خواهد بود. عزيزاني كه مايل به شركت در اين كارگاه مي باشند مي توانند حداكثر تا پايان ماه جاري با ارسال ايميل به آدرس خانه فرهنگ ايران ثبت نام نمايند. صورتحساب براي پرداخت هزينه شركت در كارگاه در هفته اول ماه سپتامبر با ايميل براي ثبت نام كنندگان ارسال خواهد شد

این کازگاه ویژه کارجویانی است که علیرغم مهارت و تجربه کافی در شغل مورد نظرشان، قادر به جلب نظر استخدام کنندگان نمی شوند. اگر  به مهارت های خود یقین دارید ولی نتوانسته اید از سد انبوه تقاضانامه های کار رد شده و توانایی خود را به استخدام کننده نشان دهید. و اگر موفق به جلب نظر استخدام کنندگان برای کسب فرصت مصاحبه و ارزیابی توانایی هایتان نمی شوید.  بدانید که باید رزومه ای تهیه کنید که به بهترین نحو معرف مهارتها و تجارب شما باشد. ما استراتژِی صحیح و شیوه اثبات شده وموفق نوشتن رزومه  را به شما نشان خواهیم داد. ما  در این کارگاه به شما کمک خواهیم کرد تا از این سد عبور کرده و بتوانید موقعیت های مصاحبه با استخدام کنندگان را بدست آورید

If you have plenty of experience and skill sets  for the Job vacancies but your applications have been failed to get an interview, then you're having a problem with presenting your abilities. Here in this workshop, we'll teach you how to craft your interview winning resume and present yourself at your best and persuade employers to give you the chance you're  looking for. Language of the program is PERSIAN.

0 Responses

Post a Comment