.
www.iranianwa.com
جشن های سال نوی ایرانی امسال برای اولین بار در قالب یک فستیوال برگزار می شود. مدیر خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی  در  یک میهمانی که چند تن از اعضای شورای خانه فرهنگ در آن حضور داشتند  گفت علیرغم اینکه خانه فرهنگ سالهاست که جشنهای نوروزی شامل چهارشنبه سوری و جشن عید نوروز و سیزده بدر را برگزار می کند این اولین باری است که این جشن ها در قالب یک جشنواره ارایه می شود و  از پشتیبانی سازمانها  و نهادهای دولت استرالیای غربی نیز برخوردار است. در جشنهای سال نوی ایرانی امسال در شهر پرت علاوه بر جامعه ایرانی مقیم استرالیای غربی حضور غیر ایرانیها نیز بیشتر خواهد بود و بویژه در جشن نوروز که در داخل سالن برگزار میشود تعدادی از مدیران ارشد نهادهای دولت استرالیای غربی بعنوان میهمان شرکت خواهند داشت

0 Responses

Post a Comment