.
www.iranianwa.com
به مناسبت روز جهانی زن و روز زن ایرانی

یکشنبه یازدهم مارس ساعت سه تا شش یعدازظهر
شرکت در جشن فقط با رزرو قبلی
شماره تلفن رزرو: 0424335017 و 0488668311

Email: pcf@iraniancommunity.org.au

0 Responses

Post a Comment