.
www.iranianwa.com


در این جلسه همچنین گزارش مختصر فعالیت مدرسه در سال گذشته و کتابها و روش آموزشی جدید مدرسه که از جمله برترین روشهای آموزش زبان فارسی است و از آبتدای سال تحصیلی جدید بکار گرفته خواهد شد ارایه می شود
0 Responses

Post a Comment