.
ICWA
بزرگداشت سیزده بدر آخرین برنامه از فستیوال سال نوی ایرانی در شهر پرت روز یکشنبه دوم آوریل با حضور گرم بیش از هفتصد نفر برگزار گردید. انجمن ایرانیان استرالیای غربی بدینوسیله از حمایت بیدریغ و حضور هموطنان عزیز تشکر نموده و سالی سرشار از شادی و سلامتی و نعمت برای همگان آرزو می نماید. امید آنکه خدواند متعال ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ همه ﻣﺎ و میهن ما ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷده است ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ


همچنین تشکر ویژه ای را تقدیم می کنیم به آقای تونی بوتی وزیر شهروندی و چندفرهنگی, آقای یز مبارکای نماینده پارلمان و نماینده ویژه آقای وزیر تونی بوتی, آقای سعید پادشاه مشاور آقای وزیر تونی بوتی, آقای انزو سیرنا جانشین مدیر شورای مشاورین چندفرهنگی آقای وزیر تونی بوتی, خانم سارینا سیرنا دبیر موسسه زبانهای کامیونیتی های استرالیای غربی, خانم الی پالینو مدیر همکاریهای استراتژیک وزارت کشور, خانم کارلا بنیتز مدیر سازمان چندفرهنگی حزب کارگر و نمایندگان دفتر چندفرهنگی که همگی با حضورشان در جشن نوروز افتخار دادند و از شهرداری ساوت پرت, وزارت کشور و پلیس استرالیای غربی نیز برای حمایت مداوم و همراهیشان با جامعه ایرانی مقیم استرالیای غربی بی نهایت سپاسگزاریم

با آرزوی سالی خوش برای همه
انجمن ایرانیان استرالیای غربی
0 Responses

Post a Comment